Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Föreningen Blodomloppet Sverige
Org. nr: 80 24 20-6909
Ystadvägen 23B
214 45 Malmö

Föreningen Blodomloppet Sverige (nedan kallat Föreningen)  är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för Föreningens verksamhet.

Föreningen har som ändamål att bedriva motionsloppet ”Blodomloppet” på 17 orter i Sverige med 18 lopp (2 st i Stockholm).

Föreningen värnar om din personliga integritet och genom denna integritetspolicy värnar vi om dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och regler om dataskydd.

Vi förbehåller oss rätten att överlåta våra rättigheter och skyldigheter till annan part för delar av tävlingsförfarandet.

För anmälan måste du vara minst 18 år. Om du är under 18 år måste du ha målsmans godkännande för att kunna ingå ett avtal med Föreningen. För de fall du anmäler någon annan person än dig själv till Blodomloppet, ansvarar du för och försäkrar att denna person tagit del av och godkänner våra villkor på samma sätt som du gjort.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

När du ingår avtal (själv eller genom annan) om att starta i årets lopp kommer dina personuppgifter att finnas i våra system som används under arrangemangsåret.

Avtalet ger dig rätt att starta i Blodomloppet på en av våra orter, finnas med på start och resultatlistor om så önskas.

Avtalet ger Föreningen rätt att redovisa start och resultatlistor, skicka nyhetsbrev och publicera bilder på Föreningens sociala medier. Föreningen har även ansvar för att se till att ta bort eller redigera önskemål från ovan part när det gäller synligheten före och efter loppet.

Du kan när som under året begära att de synliga uppgifterna, så som namn, blir anonyma. Du kan även under året ta bort din anonymitet, detta genom att höra av dig till Föreningens kansli på 040-19 42 20 eller kansli@blodomloppet.se

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i och med att du anmält dig till Blodomloppet. Vi är personuppgiftsansvariga (Föreningen Blodomloppet Sverige tillsammans med arrangörerna på respektive ort) och därmed ansvariga för att all behandling sker enlighet med personuppgiftslagen (1998:204)

Det främsta syftet med att vi behandlar dina personuppgifter är för att vi ska kunna hantera sin anmälan, genomföra tidtagning och registrera ditt resultat..

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Däremot kommer dina uppgifter att finnas i följande register som är våra personbiträden:

 • Arrangörsortens förening – Arrangörsföreningen har rätten att se alla uppgifter  som nedan personbiträden har i sina system.
 • AnmälMig.Nu (anmälningssystemet) – Namn, adress, telefonnummer, födelsedata, mailadress, förening , företag, blodgivare, storlek tröja, intresseanmälan till blodgivning, startnummer , sträcka, kön.
 • Racetimer (start och resultatlistor) – Namn, sträcka, startnummer och kön
 • Get A Newsletter (verktyg för nyhetsbrev) – Namn och mailadress

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandling Laglig grund
Hantering av anmälan till Blodomloppet Avtal
Sammanställning av statistik och uppföljning Allmänt intresse
Publicering av material på hemsida och sociala medier Intresseavvägning med möjlighet att få radering

 

Nyhetsbrev Allmännt intresse med möjlighet att säga nejtack till fortsatta brev.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i Föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende Föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende Föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Mer information om hur Föreningen arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.

Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du kansliet för Föreningen Blodomloppet Sverige via e-postadress kansli@blodomloppet.se.

Vill du veta mer om villkor vid anmälan till loppet klickar du här.